Księgi handlowe

Księgi handlowe, jako sposób wywiązywania się z obowiązków podatkowych, nałożony jest tylko niektóre firmy. Do ewidencjonowania w nich swojej działalności w zobowiązane są podmioty, które w ciągu roku uzyskały przychód o równowartości minimum 2 mln euro. Mogą to być osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne czy spółki partnerskie. Na same księgi składają się:

 • dzienniki czynności gospodarczych,
 • konta księgi głównej,
 • konta ksiąg pomocniczych,
 • wykazy aktywów i pasywów,
 • zestawienia obrotów i sald dla prowadzonych ksiąg.

Kto jeszcze musi prowadzić księgi rachunkowe?

Istnieje jeszcze kategoria firm, które muszą prowadzić księgi rachunkowe niezależnie od wysokości przychodów. Są to:

 • spółki handlowe osobowe i kapitałowe,
 • jednostki organizacyjne działające na podstawie prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o działalności ubezpieczeniowej, przepisów o SKOK-ach czy przepisach o funduszach inwestycyjnych,
 • gminy, powiaty, województwa, ich związki oraz państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki i zakłady budżetowe,
 • jednostki niemające osobowości prawnej z wyjątkiem spółek zobligowanych do prowadzenia ksiąg ze względu na przekroczenie 2 mln euro przychodów,
 • przedsiębiorstwa zagraniczne i ich oddziały w rozumieniu przepisów o zasadach uczestnictwa przedsiębiorstw zagranicznych na terenie RP,
 • jednostki i organizacje, które otrzymują na realizację swoich działań dotacje lub subwencje z budżetu państwa, samorządu czy funduszy celowych.

Jeżeli poszukują Państwo rzetelnego partnera, który zajmie się realizacja obowiązku nałożonego przez ustawę o rachunkowości na rzecz waszej firmy, spółki bądź organizacji, nasze biuro księgowe czeka na kontakt. Specjaliści z naszego biura mają odpowiednie umiejętności, wiedzę i doświadczenie, pozwalające na sprawne i szczegółowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.